អគារការិយាល័យ ENA
អគារស្តេត ថាវ័រ ណាំសាន
អគារ ស្តេតថាវ័រ ខ្វាងហ្វាម៉ុន តំបន់ ជុងណូគូ
អគារការិយាល័យ ស្នាក់នៅ និង ពាណិជ្ជកម្ម ហាណាំ មីសា
អគារការិយាល័យ តំបន់ ម៉ាកុក
អគារស្នាក់នៅរួម និង ការិយាល័យ តំបន់អភិវឌ្ឍន៌ មុនចង
សណ្ឋាគារ ស្កាយប៊េ កាំងណឹង
អគារការិយាល័យ ធនាគា KB សាខាណូវ៉ុន
អគារការិយាល័យនិង ស្នាក់នៅ ឆងណា
សណ្ឋាគារ W-SQUARE
សណ្ឋាគារ ហ្វេមីលី ខេធូ
អគារការិយាល័យ និងស្នាក់នៅ តំបន់អភិវឌ្ឍន៌
អគារស្នាក់នៅ ថេរីម តំបន់គំរោងអភិវឌ្ឍពិសេស
អគារ ហ្វាស្យិន ថោន ផ្យងថេក
អគារពាណិជ្ជកម្ម និងការិយាល័យ គូរី តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម
មជ្ឈមណ្ឌុល ជួលឡានទេសចរណ៍ ឡូតេ
គំរោងអភិវឌ្ឍន៌ឡើងវិញអាគារពាណិជ្ជកម្ម យ៉ អើយដូ

ទំនាក់ទំនងការិយាល័យ

  • អាស័យដ្ឋាន៖អគារលេខ 420 បន្ទប់លេខ 9B ផ្លូវលេខ 271 សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធនីភ្ណំពេញ។

 

ពត៌មាន

តាម​ពួក​យើង